کتابخانه دیجیتال آموزشگاه جوان

فایل‌های لیسنینگ تاچ استون 1

در این صفحه، زبان آموزان عزیز میتوانند بصورت رایگان فایلهای صوتی کتاب تاچ استون1 را دانلود و یا بصورت آنلاین استفاده نمایند.

فایل‌های لیسنینگ تاچ استون 2

در این صفحه، زبان آموزان عزیز میتوانند بصورت رایگان فایلهای صوتی کتاب تاچ استون2 را دانلود و یا بصورت آنلاین استفاده نمایند.

فایل‌های لیسنینگ تاچ استون 3

در این صفحه، زبان آموزان عزیز میتوانند بصورت رایگان فایلهای صوتی کتاب تاچ استون3 را دانلود و یا بصورت آنلاین استفاده نمایند.

فایل‌های لیسنینگ تاچ استون 4

در این صفحه، زبان آموزان عزیز میتوانند بصورت رایگان فایلهای صوتی کتاب تاچ استون4 را دانلود و یا بصورت آنلاین استفاده نمایند.

فایل‌های لیسنینگ ویوپونت 1

در این صفحه، زبان آموزان عزیز میتوانند بصورت رایگان فایلهای صوتی ویوپونت 1 را دانلود و یا بصورت آنلاین استفاده نمایند.

فایل‌های لیسنینگ ویوپونت 2

در این صفحه، زبان آموزان عزیز میتوانند بصورت رایگان فایلهای صوتی ویوپونت 2 را دانلود و یا بصورت آنلاین استفاده نمایند.